Komornik sądowy Bydgoszcz - wzory pism

 

komornik sądowy bydgoszcz - wniosek o zabezpieczenie   Wniosek o zabezpieczenie - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.pdf

        Wniosek o zabezpieczenie - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.doc

 

komornicy bydgoszcz - wniosek egzekucyjny alimentacyjny   Wniosek egz alimentacyjny - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.pdf

        Wniosek egz alimentacyjny - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.doc

 

komornik sądowy bydgoszcz - wniosek egzekucyjny   Wniosek egzekucyjny KM - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.pdf

        Wniosek egzekucyjny KM - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.doc

 

komornik bydgoszcz - Wniosek o wpis do Księgi Wieczystej    Wniosek o wpis do KW - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.pdf

        Wniosek o wpis do KW - Komornik Sądowy Bydgoszcz Przemysław Hetman.doc

 


 

Komornik sądowy Bydgoszcz do każdej prowadzonej przez siebie sprawy wymaga, by zostały złożone odpowiednie pisma. Należą do nich:

  • wniosek o zabezpieczenie, który może być zgłoszony ustnie w trakcie rozprawy lub też złożony na piśmie
  • wniosek egzekucyjny alimentacyjny
  • wniosek egzekucyjny km
  • wniosek o wpis do KW

Dokumenty te są niezbędne przy postępowaniach, jakie prowadzi komornik sądowy Bydgoszcz.

 


 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego odbywa się zawsze na wniosek wierzyciela. W ściśle określonych przypadkach może o nie wystąpić także: sąd, prokurator, uprawniony organ lub organizacja społeczna. Zarządzenia w tym zakresie wydaje Minister Sprawiedliwości. Wykaz organizacji określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1991r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli, opublikowane w Monitorze Polskim Nr 22 poz. 155.

 

Najważniejszym dokumentem, bez którego komornik Bydgoszcz nie ma prawa działać, jest wniosek egzekucyjny złożony przez wierzyciela. Ma on charakter pisma procesowego, zatem musi spełniać ściśle określone wymagania. Informacje, jakie powinien zawierać dokument to:

  1. komornik sądowy Bydgoszcz, do którego wniosek egzekucyjny jest kierowany
  2. imię, nazwisko i nazwę stron, tj. wierzyciela, dłużnika i uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
  3. miejsce zamieszkania i siedziby wyżej wymienionych osób
  4. oznaczenie pisma jako wniosku o wszczęcie egzekucji
  5. osnowę wniosku
  6. podpis wierzyciela lub osoby upoważnionej do zgłoszenia wniosku

 

Wniosek egzekucyjny musi być sporządzony na piśmie lub podany ustnie do protokołu. Protokół podpisuje komornik sądowy Bydgoszcz oraz wierzyciel. W uzasadnionych przypadkach może on upoważnić do tego inną osobę. Przyczyna niemożności podpisania przez wierzyciela musi być również określona - może nią być: nieumiejętność pisania, choroba lub kalectwo. Należy też pamiętać, że do każdego wniosku powinien być dołączony tytuł wykonawczy wydany przez właściwy sąd. Dobrze sporządzony wniosek egzekucyjny umożliwi komornikowi rozpoczęcie efektywnego egzekwowania należności od dłużnika. Komornik Bydgoszcz ma prawny obowiązek poinformowania wierzyciela o skutkach wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 


 

Choć przepisy prawa pozwalają na wybranie dowolnego komornika, to jednak warto zdecydować się, aby wybrana kancelaria komornicza Bydgoszcz znajdowała się w miejscu zamieszkania dłużnika. Jeśli podczas wypełniania jakiegokolwiek pisma skierowanego do komornika pojawią się wątpliwości, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii.

 

 

Komornik bydgoszcz - wzory pism | kancelaria komornicza bydgoszcz