Komornik Bydgoszcz - Kancelaria Komornicza Przemysław Hetman

 

 

 

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy jest czynna w godzinach:


poniedziałek , środa , czwartek 7:30 - 15:30

wtorek 8:00 - 17:00

piątek 7:30 - 14:30

Komornik sądowy Bydgoszcz przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10:00 - 17:00

 


 

Komornik Bydgoszcz przyjmuje wpłaty na rachunek:
Bank BGŻ 
69 2030 0045 1110 0000 0241 8140

Prosimy pamiętać, by przy dokonywaniu wpłaty w tytule przelewu zawsze umieszczać dane, a także numer sprawy, której dotyczy postępowanie komornicze.

Kancelaria komornicza Bydgoszcz znajduje się pod adresem:

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym W Bydgoszczy

ul. Batorego 4/9
85-104 Bydgoszcz
tel. 52 366 73 33 | 533 663 117
fax 52 320 86 76
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy - zasięg działalności

 

Kancelaria prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 

 

 
Zasięg działalności obejmuje następujące miasta i przynależne do nich gminy:
 
 • Bydgoszcz i okolice
  • Białe Błota,
  • Dąbrowa Chełmińska,
  • Dobrcz,
  • Koronowo,
  • Nowa Wieś Wielka,
  • Osielsko,
  • Solec Kujawski
 


 

Na stronie dostępne są również niezbędne i przydatne informacje dotyczące licytacji nieruchomości i ruchomości. W serwisie, jaki prowadzi komornik sądowy Bydgoszcz nie brakuje również różnego rodzaju niezbędnych w postępowaniach komorniczych  wzorów pism.

Znajdują się tu również przydatne i często wykorzystywane informacje dotyczące  elektronicznego postępowania upominawczego. Kolejny element dostępny na stronie internetowej to przydatne linki do innych witryn internetowych.

 


 

Celem strony internetowej, jaką prowadzi komornik sądowy Bydgoszcz jest nie tylko przedstawienie kancelarii oraz jej oferty, ale także udzielenie pełnej i rzetelnej informacji na temat: licytacji nieruchomości i ruchomości, niezbędnych wzorów pism, toku postępowania komorniczego oraz elektronicznego postępowania upominawczego. Wszystko to sprawia, że korzystanie z pomocy komornika jest proste, szybkie i nowoczesne. Bez problemu można tu znaleźć potrzebne informacje oraz niezbędne pisma do rozpoczęcia postępowania komorniczego przed sądem rejonowym.

Komornik Bydgoszcz - windykacja komornicza na terenie Bydgoszczy

 


Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Przemysława Hetmana Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Administratorem danych osobowych jest Przemysław Hetman Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy ul. Batorego 4/9 (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 52 366 7333
adres: ul. Batorego 4/9, 85-104  Bydgoszcz
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.
Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring)*.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.
Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych* czy dany osobowych związanych z rekrutacją.

Kancelaria komornicza w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria komornicza może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria komornicza może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię komorniczą danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Kancelaria komornicza przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie: 52 366 7333 lub pisemnie na adres ul. Batorego 4/9, 85-104  Bydgoszcz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię
w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria komornicza może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię komorniczą obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg
i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji,  zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria komornicza będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria komornicza zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy*.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Roman Kwieciński
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.